Apie projektą

Ši e. biblioteka sukurta įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Skaitmeninėje bibliotekoje pateikiama literatūros kūrinių 5–8 klasių mokiniams. Kūriniai suskaitmeninti TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatais. Šioje e. bibliotekoje yra parengta vaizdo medžiaga, paaiškinanti, kaip į įvairius įrenginius – kompiuterius, planšetinius kompiuterius, skaitykles, mobiliuosius, išmaniuosius telefonus, MP3 grotuvus – parsisiųsti reikiamo formato knygas.

Nacionalinį ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ 2009–2012 m. įgyvendino Ugdymo plėtotės centras.

Projekto tikslas – sukurti prielaidas mokykloje 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis gamtamokslės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais.

Projekto veiklose dalyvavo dešimties konkurso būdu atrinktų Lietuvos mokyklų pedagogai (po 6 iš kiekvienos mokyklos). Jie mokėsi Didžiosios Britanijos ir Lietuvos lektorių seminaruose. Vyko seminarai ir mokyklų bendruomenėms. Mokyklų komandų nariai tapo kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos švietimo konsultantais, savo patirtimi dalijasi su kitais mokytojais. Bendradarbiaujant su mokyklų komandomis parengta kompetencijų ugdymo metodinė knyga ir interneto svetainė  mokytojams „Kompetencijų ugdymas“. Knygoje ir svetainėje aptariami teoriniai kompetencijų ugdymo aspektai ir aprašomi gerosios patirties pavyzdžiai, kurie svetainėje iliustruojami filmuota medžiaga: pamokomis, jų fragmentais, projektine veikla ir kt.

Sukurti ir projekto mokyklose išbandyti mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo įrankiai: mokinio klausimynai ir įsivertinimo užduočių sąsiuviniai, mokytojo klausimynas ir kompetencijos diagramos mokiniams ir mokytojams. Visi įrankiai su taikymo metodinėmis rekomendacijomis išleisti leidiniu „Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas“. Metodinėse rekomendacijose aprašomos mokėjimo mokytis kompetencijos sritys, pažangos lygiai, vertinimo įrankių naudojimo ir pritaikymo mokykloje, klasėje ar individualiai mokiniui galimybės, pateikiama pavyzdžių.

Be skaitmeninės bibliotekos „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“ sukurtos dar dvi mokymui ir mokymuisi skirtos interneto svetainės: „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ ir interaktyvus „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“. Šių svetainių mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje.

Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Yra parengti svetainių naudotojo vadovai: „Gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms naudotojo vadovas“ ir  „Lietuvių kalbos kurso 5–6 klasėms naudotojo vadovas“

Lietuvių kalbos 5–6 klasėms kursą sudaro 10 temų. Jose yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms parengti 385 mokymosi objektai (interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, žodžių, rišlaus teksto, įgarsinti diktantai, skyrybos pratimai, komiksai, minčių žemėlapiai, rašinio, charakteristikos, laikraščio, skrajutės, laiško, pristatymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynas). Kiekvienai temai yra parengta po 20 testų užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų.

Gamtos mokslų kurso 60-čiai temų yra sukurta 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai, užduočių lapai – skirti mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų dalykų ir integruotai. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir jo naudojimo metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje.

Projekte parengtas ir išleistas leidinys „Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos“, skirtas autoriams ir jų konsultantams, vadovėlių vertintojams. Leidinyje aptariami į kompetencijų ugdymą nukreiptų vadovėlių rengimo didaktiniai principai, užduočių, tekstinės ir vaizdinės medžiagos pateikimo ypatumai, pateikta metodinių patarimų, aptariami pavyzdžiai iš jau išleistų vadovėlių.

Sukurta „Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms vadovėlių komplektų koncepcija ir rengimo metodika“ su pavyzdžiais iš parengto, išleisto ir projekto mokyklose išbandyto vadovėlio komplekto „Pažink“ skyrių 7 ir 8 klasėms. Atlikus tyrimus parengtos „Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms kurso įgyvendinimo rekomendacijos“. Visa ši medžiaga skelbiama projekto interneto svetainėje.

Mokyklose buvo atliekamas projekto veiksmingumo tyrimas. Parengta ataskaita skelbiama projekto interneto svetainėje. 

Išsamiau sužinoti apie projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ ir jo rezultatus, rasti nuorodas į sukurtus produktus galite projekto interneto svetainėje.Projekto vadovė Ona Vaščenkienė
Projekto mokslinė vadovė dr. Elena Motiejūnienė

 
Grįžti į pradžią